Current Problems of Psychiatry

Insight and recovery and the stigma of mental illness - analysis of the phenomenon of insight in schizophrenia and its correlations with the processes of stigma and self-stigma

Wgląd i zdrowienie a piętno choroby psychicznej - analiza zjawiska wglądu w schizofrenii i jego relacji z procesami stygmatyzacji i autostygmatyzacji

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2017; 18(4): 313-320
DOI: 10.1515/cpp-2017-0024
© 2017 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Ewelina Soroka1, Kamila Dziwota2, Justyna Pawęzka1, Marcin Olajossy1

1 II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation in Lublin, Medical University of Lublin
2 Department of Psychotherapy Jagiellonian University – Colegium Medicum, Cracow

Abstract

Does better insight associated with the process of recovery mean a stronger sense of mental illness stigma? This article presents the relationship between a multidimensional construct, which is the insight and the phenomena of stigma and self-stigma of patients diagnosed with schizophrenia. It is well known that the term insight contains: a sense of illness, the patient's attitude to its symptoms, explanation of the causes of the illness, attitude to the rationale of treatment and awareness of the risk of relapse.On the other hand, self-stigma occurs when the patient internalizes and refers to himself/herselfnegative and stigmatizing social attitudes, conditioned by the presence of conventionalbeliefs, strengthened by the media, and this weakens the process of recovery.
How much does good insight strengthen the patient on the way to fuller social functioning, and how much does it imprint stigma of mental illness and weaken its positionin society? The authors of the paper are discussing the subject of insight and stigma from the patient's perspective, over the patient’s attitude towards the diagnosis of schizophrenia, the process of recovery and the aspect of hope - important in recovery.These study of construct insight shows that the relationship insight-recovery-stigma is a multi-dimensional plane, dependent on various factors, that needs constant deepening and complementing with further research.
 
Keywords: insight, stigma, schizophrenia, recovery

Streszczenie

Czy lepszy wgląd związany z procesem zdrowienia oznacza silniejsze poczucie piętna choroby psychicznej? Niniejszy artykuł ukazuje relację pomiędzy wielowymiarowym konstruktem, jakim jest wgląd oraz zjawiskami stygmatyzacji i autostygmatyzacji pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Powszechnie wiadomo, iż termin wgląd zawiera w sobie: poczucie choroby, stosunek pacjenta do jej objawów, wyjaśnienie przyczyn choroby, stosunek do zasadności leczenia oraz świadomość ryzyka nawrotów. Zaś autostygmatyzacja ma miejsce wówczas, gdy pacjent internalizuje i odnosi do siebie negatywne i piętnujące postawy społeczne, uwarunkowane obecnością stereotypowych, umacnianych przez media przekonań, a to utrudnia proces zdrowienia. Na ile dobry wgląd umacnia pacjenta w drodze ku pełniejszemu funkcjonowaniu społecznemu, a na ile odciska piętno choroby psychicznej i osłabia jego pozycję w społeczeństwie? Autorzy tej pracy pochylili się nad zagadnieniem wglądu i stygmatyzacji z perspektywy acjenta, nad jego postawą wobec diagnozy schizofrenii, procesem zdrowienia oraz aspektem nadziei, jakże ważnej w zdrowieniu. Owe studium konstruktu wglądu dowodzi, że relacja wgląd-zdrowienie-piętno jest płaszczyzną wielowymiarową, uzależnioną od różnych czynników, stale wymagającą pogłębienia i uzupełnienia dalszymi badaniami naukowymi.
 
Słowa kluczowe: wgląd, stygmatyzacja, schizofrenia, zdrowienie

Pliki do pobrania

Calendar

Lipiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31